Neváhajte sa s nami spojiť tu

Doprava zadarmo pri objednávke od 65 €

Podmienky a pravidlá

Všeobecné podmienky

I. Základné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej lenobchodné podmienky“) sú vydané v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len„Občiansky zákonník„)

SoZoLe Rose s.r.o.
so sídlom: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
ID: 14089157
DIC: CZ14089157

E-mail: e-****@so****.cz
telefón: +420 723 930 930
Web: www.sozole.sk

(ďalej len„predávajúci“)

 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len:„kupujúci„) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke dostupnej na adrese….. (ďalej len„internetovýobchod“).
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
 • Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

 • Informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a ich hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje rokovanie o kúpnej zmluve za individuálne dohodnutých podmienok.
 • Všetky prezentácie tovaru umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
 • Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 • Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 • Kupujúci objednáva tovar týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 • Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a doručenia.
 • Pred odoslaním objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo objednávky. Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 • Bezprostredne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. K potvrdeniu sú priložené aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky sa doručí na e-mailovú adresu kupujúceho. / Bezprostredne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. K potvrdeniu sú priložené aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.
 • V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia tejto ponuky kupujúcim predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 • Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým nedostane oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailom predávajúceho, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 • V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle mu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením prijatia zo strany kupujúceho na e-mailovú adresu predávajúceho.

IV. Účet zákazníka

 • Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho zákazníckeho účtu. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.
 • Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje v používateľskom účte v prípade akejkoľvek zmeny. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
 • Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený pomocou používateľského mena a hesla. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.
 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať účet zákazníka.
 • Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci už svoj používateľský účet nepoužíva alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 • Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, resp. potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretích strán.

V. Platobné podmienky a dodávka tovaru

 • Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy týmito spôsobmi:
 • bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho v Českej sporiteľni
Číslo účtuIBANMena
6138266319/0800CZ66 0800 0000 0061 3826 6319 CZK
2092317273/0800CZ17 0800 0000 0020 9231 7273EUR
 • bezhotovostne kreditnou kartou,
 • prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Comgate
 • v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere
 • Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 • V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená v okamihu pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu ani inú podobnú platbu vopred. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online, v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.
 • Tovar sa dodá kupujúcemu:
 • na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom expedičného úradu na adresu expedičného úradu určenú kupujúcim,
 • Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávania.
 • Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu prepravy a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady na iné spôsoby doručenia.
 • Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.
 • Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodanému tovaru.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, nie však pred prevzatím tovaru.
 • Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • od dátumu prijatia tovaru,
 • odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí,
 • odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru.
 • Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v tomto prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
 • dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • na dodávku alkoholických nápojov, ktoré možno dodať až po tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
 • na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť,
 • doručenie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak je poškodený ich pôvodný obal,
 • doručovanie novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy,
 • v ostatných prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
 • Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 • Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytne predávajúci. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú adresu predávajúceho alebo na adresu na doručovanie uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie formulára kupujúcemu.
 • Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.
 • Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu rovnakým spôsobom a bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal. Predávajúci vráti prijaté finančné prostriedky kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.
 • Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.
 • Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci dodá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, nenosený a neznečistený a podľa možnosti v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie prijaté od kupujúceho na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.

VII. Práva z chybného plnenia

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim
 • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzoru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,
 • tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 • Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia aspoň v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z vadného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 • Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.
 • Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 • V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať
 • výmenu za nový tovar,
 • oprava tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opätovný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • v prípade veľkého počtu chýb tovaru.
 • Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala.
 • V prípade vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 • Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má tovar väčší počet vád (zvyčajne aspoň tri vady súčasne), má kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil. Zmena opcie bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak kupujúci neuplatní svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.
 • Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.
 • Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru vedel o vade tovaru alebo ju sám spôsobil, predávajúci nie je povinný uspokojiť nárok kupujúceho.
 • Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý bol tovar zľavnený.
 • Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je možné reklamáciu prijať, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava lehota primeraná typu výrobku alebo služby, ktorá je potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácie vrátane odstránenia vád sa musia vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.
 • Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 • Právo z vadného plnenia nepatrí kupujúcemu, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 • V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Kupujúci môže toto právo uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, inak mu ho súd nemôže priznať.
 • Kupujúci si môže vybrať, akým spôsobom uplatní reklamáciu.
 • Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 • Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII. Dodávka

 • Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.
 • Kupujúci je povinný doručovať predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje korešpondenciu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte kupujúceho alebo v objednávke.

IX. Osobné údaje

 • Všetky informácie poskytnuté kupujúcim pri spolupráci s predávajúcim sú dôverné a ako s takými sa s nimi bude zaobchádzať. Pokiaľ kupujúci neudelí predávajúcemu písomný súhlas, predávajúci nepoužije údaje kupujúceho iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné oznámenia, keďže tento postup je povolený zákonom, pokiaľ to výslovne neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek odhlásiť jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení). E-mailová adresa sa na tento účel uchováva 3 roky po uzavretí poslednej zmluvy medzi stranami.
 • Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

X. Mimosúdne riešenie sporov

 • Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia (Česká obchodná inšpekcia, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs). Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http: //www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 • Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vo vymedzenom rozsahu.

XI. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie

1. Prevádzkovateľ používa vo svojej prezentácii tzv. anonymné údaje na účely zlepšenia kvality služieb, personalizácie ponuky, zhromažďovania anonymných údajov a na analytické účely. cookies. Používaním webovej stránky používateľ súhlasí s používaním uvedenej technológie.

2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

3. Kupujúci súhlasí s uložením tzv. cookies v jeho počítači. V prípade, že nákup je možné uskutočniť na webovej stránke a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez uloženia tzv. cookies v počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XII. Záverečné ustanovenia

 • Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 lit. (e) Občianskeho zákonníka.
 • Všetky práva k webovej stránke predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.
 • Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do internetového obchodu alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať do softvéru alebo iných súčastí internetového obchodu alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo určením.
 • Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 • Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.
 • Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je pripojený k podmienkam.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2024

Doprava zadarmo

Doprava zadarmo pri objednávke od 65 €

Posielame do zahraničia

kontaktujte nás pre viac informácií

Klientska podpora

Po-pia 8:00 - 18:00

100% Bezpečný nákup

PayPal / Comgate / MasterCard / Visa