Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základní ustanovení

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len jen „obchodné podmienky“) sú vydané :

Miroslav Šanda – limety marketing

IČO: 41735781

IČ DPH: 1049656597

so sídlom: Nábrežie Dr. A. Stodolu 1585/21

e-mail: obchod@sozole.sk

telefón: +421 904 29 27 26

web: www.sozole.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.sozole.sk (ďalej len „internetový obchod“). 
 • Ustanovenie obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 • Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. 

II. Informácie o tovare a cenách

 • Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak by tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 • Prezentácia tovar umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
 • V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, kde je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Prípadne zľavy z kúpnej ceny tovaru nejde navzájom kombinovať, pokiaľ sa nedohodnete predávajúci s kupujúcim inak. 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby
 • Kupujúci prevádza objednávku tovaru týmito spôsobmi: 
 • Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, previedli predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, 
 • vyplnením objednávkového formuláru bez registrácie.  
 • Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 • Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo záväzne objednať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považovane za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.
 • Ihneď po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovou adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovou adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovou adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na e-mailovou adresu kupujúceho. 
 • V prípade, že niektoré z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovou adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovu adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 • Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mail predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach. 
 • V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavnú chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovou adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovou adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

 • Na základe registrácie kupujúceho prevedenom v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci robiť objednávky tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar takisto aj bez registrácie.
 • Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný uchovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. 
 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 • Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok. 
 • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcim spôsobom: 
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 1084634012 /1111 EUR  a IBAN  SK1211110000001084634012 EUR  vedený u UniCredit Bank,
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány…., 
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere výdajne zásielok-  ZÁSIELKOVŇA.
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i nákladný spojene s dodaním tovaru.
 • V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného sprostredkovateľa elektronických platieb.
 • V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu okamžite po pripísaní príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho dopredu žiadnu zálohu či inú obdobnou platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou. 
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu správcovi dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín
 • Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenou kupujúcemu v objednávke
 • prostredníctvo výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 • voľba spôsobu dodania sa prevádza počas objednávania tovaru.
 • Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsob odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcemu. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je povinný kupujúci prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • Pri prevzatí tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb ich bezpochybne oznámiť prepravcovi. V prípade zahliadnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 
 • Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovou adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo keď tovar zaplatí v celej hodnote kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
 • Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia tovaru alebo okamžikom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neučinil. 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Lehota pre odstúpenie zmluvy je 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, čo je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko  častí,
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovar, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 • Kupujúci nemôže mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy povedal kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ak ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie zmluvy. 
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktoré boli upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu. 
 • Dodávka tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • Dodávka tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci vybral a z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť,
 • dodávka zvukovej nebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
 • dodávka novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúci výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy povedal kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.
 • Pri dodržaní lehoty  pre odstúpenie od zmluvy od  zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. 
 • Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovu alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 • Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju obvyklú poštovnú cestu. 
 • Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však  do 14 dni od odstúpenia od  zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. 
 • Pokiaľ kupujúci zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru
 • Pokiaľ odstúpi kupujúci od zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 
 • Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a pokiaľ je to možné v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody na vzniknutom tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.  
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca, alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru.  Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho bezodkladne na e-mailové adresy uvedené v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

VII. Práva z chybného plnenia

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä kupujúci zodpovedá predávajúcemu, že v dobe, keď kupujúc tovar prevzal
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba dojednanie, 
 • má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovar  a na základe reklamy nimi vykonávané
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie  predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa 
 • tovar odpovedá akosti alebo prevedeným zmluvným vzorkám , alebo predlohe, ak bola akosť alebo predvádzanie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy
 • je tovar v odpovedajúcom množstve, mier alebo hmotnosti a
 • tovaru vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť si právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.  
 • Je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom ku tovar alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorej ide tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke akosti. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje že tovar bude po určitú dobu spôsobilí k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti . Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nastane lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, počas ktorej nemôže kupujúci chybný tovar užívať.  
 • Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odstavci obchodných podmienok odstavci sa nepoužívajú pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru jeho bežným užívaním, u použitého tovaru na chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva to z povahy tovaru.  Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ chybu sám kupujúci spôsobil  
 • V prípade výskytu chyby  kupujúci predávajúcemu predloží reklamáciu a požaduje
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny, 
 • odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, 
 • pokiaľ má tovar podstatnú chybu, 
 • pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby alebo chýb po oprave 
 • pre väčšom počte chýb tovaru.
 • Podstatné je takisto porušenie zmluvy o čom strana porušujúca zmluvu už pri uzatváraní zmluvy vedela, alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala. 
 • U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú ), má kupujúci nárok na odstránenie chyba alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny 
 • Vyskytla sa odstrániteľná chyba o oprave opakovane (obvykle tretia reklamácia pre takú istú chybu, alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb ( spravidla najmenej tri chyby súčasne) má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenou tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. 
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu povedať, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, pokiaľ žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byt neodstrániteľná. Pokiaľ si nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.  
 • Pokiaľ nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.  
 • Pokiaľ predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel, alebo ju sám spôsobil nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť. 
 • Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 • Predávajúci je povinný predložiť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, kde je prijatie reklamácie možné, prípadne v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kde kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vyriadenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné vyjadrenie zamietnutia reklamácie – dôvod zamietnutia.  
 • Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebné k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vyriadená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.  Čas po uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy dôjde k prejavu vôle kupujúceho (uplatnenie práv z chybného plania) predávajúcemu.  
 • Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie. 
 • Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že tovar má chybu, alebo kupujúci chybu spôsobil 
 • V prípade oprávnené reklamácie  má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých s uplatneným reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.  
 • Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho. 

VIII. Doručovanie

 • Zmluvné strany si môžu všetku korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.  
 • Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovou adresu uvedenú v týchto OP.  Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovou adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.  

IX. Osobné údaje

 • Všetky informácie ktoré kupujúci pri spolupráci s predávajúci uvedie sú dôverné a bude s nimi zaobchádzať dôverne. Pokiaľ kupujúci nedá predávajúcemu písomné zvolenie, údaje o kupujúcom nebude predávajúci iným spôsobom než za účelom plnenia zmluvy používať, výnimka e-mailové adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné reklamy, lebo tento postup umožňuje zákon, pokiaľ nie je vyslovene odmietnutý. Tieto reklamy sa môžu týkať len obdobného alebo súvisiaceho tovaru a je ich možné kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslanie listu, emailu, alebo prekliku na odkaz v obchodnom zdielaní) odhlásiť. E-mailová adresa bude za týmto účelom uchovávaná po dobu 5 rokov od uzatvorenia zmluvy medzi zmluvnými stranami. 
 • Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

X Mimosúdne riešenie

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

XI. Zasielanie obchodných reklám a cookies

1. Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizáciu ponuky, zber anonymných dát a pre analytické účely v svoje prezentácii tzv. súbory cookies. Až po udelení súhlasu stránka spracúva cookies súbory.

2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho vtedy, keď udelí súhlas a ďalej súhlasí so zasielaním obchodný reklám predávajúcim na kupujúceho elektronickú adresu 

3. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači až po udelení súhlasu stránka spracúva cookies súbory. Návštevník webu má možnosť rozhodnúť sa, ktoré cookies súbory si označí a nemôžu byť vopred označené . V prípade, že je nákup na webové stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy uplatniť, bez toho že by dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.  

XII. Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  20.9.2021

X